SASTRA JENDRA HAYUNINGRAT PANGRUWATING DIYUDisalin oleh : Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro,SE.MM.

Secara harfiah arti dari “Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu” adalah sebagai berikut; Serat = ajaran, Sastrajendra = Ilmu mengenai raja. Hayuningrat = Kedamaian. Pangruwating = Memuliakan atau merubah menjadi baik. Diyu = raksasa atau lambang keburukan. Raja disini bukan harfiah raja melainkan sifat yang harus dimiliki seorang manusia mampu menguasai hawa nafsu dan pancainderanya dari kejahatan. Seorang raja harus mampu menolak atau merubah keburukan menjadi kebaikan.Pengertiannya; bahwa Serat Sastrajendra Hayuningrat adalah ajaran kebijaksanaan dan kebajikan yang harus dimiliki manusia untuk merubah keburukan mencapai kemuliaan dunia akhirat. Ilmu Sastrajendra adalah ilmu makrifat yang menekankan sifat amar ma’ruf nahi munkar, sifat memimpin dengan amanah dan mau berkorban demi kepentingan rakyat.

Asal-usul Sastra Jendra dan Filosofinya

Menurut para ahli sejarah, kalimat “Sastra Jendra” tidak pernah terdapat dalam kepustakaan Jawa Kuno. Tetapi baru terdapat pada abad ke 19 atau tepatnya 1820. Naskah dapat ditemukan dalam tulisan karya Kyai Yasadipura dan Kyai Sindusastra dalam lakon Arjuno Sastra atau Lokapala. Kutipan diambil dari kitab Arjuna Wijaya pupuh Sinom berikut cerita lokapala :

Tersebutlah sebuah kerajaan besar bernama Lokapala.

Negara ini adalah tempat bersemayamnya seorang raja

muda bernama Danaraja.

Danaraja atau Danapati terkenal

sangat sakti dan tampan. Rakyat dan bala tentaranya

terdiri dari manusia dan raksasa. Dan semua tentaranya

sangat ahli dalam olah keprajuritan. Lokapala

didirikan oleh Prabu Danurdana yang merupakan

keturunan Dewa Sambu putra Bathara Guru.

Kemudian berturut-turut Lokapala yang damai diperintah oleh

Prabu Andanapati kemudian Prabu Lokawana. Prabu

Lokawana memiliki putri yang cantik jelita bernama

Dewi Lokawati. Lokawati yang cantik itu akhirnya

menikah dengan seorang pemuda brahmana sakti dan

tampan bernama Resi Wisrawa.

Setelah sang Prabu Lokawana mangkat, maka Wisrawa

menjadi raja di Lokapala. Prabu Wisrawa sangat

dicintai rakyatnya karena ia memimpin negara dengan

arif dan bijaksana. Dan dari perkimpoiannya dengan Dewi

Lokawati, mereka dianugrahi seorang putra yang diberi

nama Danaraja.

Tahun dan musim berganti, akhirnya

Danaraja tumbuh dewasa dan akhirnya naik tahta

menggantikan ayahnya yang lebih memilih hidup bertapa

sebagai pendeta. Dan sama seperti ayahnya, Prabu

Danaraja sangat arif dalam memimpin negara dan

rakyatnya. Sampai pada suatu ketika, Prabu Danaraja

mendengar adanya sebuah sayembara memperebutkan

seorang putri yang sangat cantik bernama Dewi Sukesi.

Dewi Sukesi adalah putri dari Prabu Sumali seorang

maharaja raksasa pemimpin negara Alengka. Sudah lama

memang Danaraja mendengar kecantikan sang putri. Ia

ingin sekali memperistri Dewi Sukesi dan

menyandingkannya sebagai permaisuri kerajaan

Lokapala.Maka disampaikanlah keinginan itu kepada

ayahandanya Resi Wisrawa. Danaraja ingin sekali

ayahnya mengutarakan keinginannya dan melamar Dewi

Sukesi untuknya. Wisrawa senang sekali mendengar hal

tersebut. Dan dengan cinta yang tulus dari seorang

ayah, Wisrawa bersedia berangkat ke Alengka untuk

melamar sang putri Sukesi karena menurut Resi Wisrawa,

tidak pantas bagi seorang raja terjun langsung ke

dalam arena sayembara, lagi pula syarat kedua, yaitu

penjabaran ilmu sastrajendra hayuningrat pangruwating

diyu tidak akan mungkin dapat diungkapkan oleh Prabu

Danaraja, sebab menurut Resi Wisrawa hanya dia

sendirilah yang dapat melakukan.

Alengkadiraja adalah kerajaan besar yang dipimpin oleh

raja raksasa bernama Prabu Sumali. Walaupun sang raja

berujud raksasa namun meskipun demikian, hati dan

tindak-anduknya jauh lebih mulia melebihi manusia

lumrah. Prabu Sumali sendiri adalah putra dari raja

Alengka sebelumnya, Prabu Puksura.

Prabu Sumali juga memiliki putra yang berwujud raksasa bernama Prahasta

yang sangat sakti. Negara Alengka merupakan negara

yang sudah berusia cukup tua. Raja-raja sebelumnya

yaitu Prabu Banjaranjali, Prabu Jatimurti, Prabu

Getahbanjaran, Prabu Bramanatama, Prabu Puksura dan

terakhir Prabu Sumali. Rakyat Alengka kebanyakan

adalah para raksasa yang hidup tentram dan damai

dibawah kepemimpinan raja-raja tersebut.

Kini, Prabu Sumali tengah mencari jodoh untuk putrinya

yang tercinta Dewi Sukesi. Dewi Sukesi memberikan

syarat bagi calon suami yang ingin meminangnya harus

ahli dalam hal kesusastraan. Namun diluar persyaratan

itu, Jambumangli sendiri menghendaki adiknya menikah

dengan seorang satria yang mampu mengatasi

keperkasaannya. Dan memang hingga kini tak satupun

para satria dan raja yang datang ke Alengka mampu

mengalahkan kedigdayaan Jambumangli.

Tetapi nampaknya,

Sang Pencipta berkata lain. Resi Wisrawa akhirnya

sampai di istana Alengka dan bertemu dengan Prabu

Sumali. Dua insan yang memang sahabat lama ini saling

berpelukan pada saat mereka bertemu. Namun air muka

sang Prabu Sumali berubah pada saat Wisrawa menyatakan

keinginannya datang ke Alengka. Prabu Sumali

memberitahukan bahwa untuk mendapatkan Dewi Sukesi

kerajaan telah membuat suatu sayembara tanpa memandang

apa dan siapa orangnya yaitu harus dapat. mengalahkan

Ditya Kala Jambu Mangli saudara muda Prabu Sumali dan

harus dapat menjabarkan Ilmu Sastra Jendra Hayuningrat

Pangrumating Diyu.

Wisrawa menyanggupi dan kemudian berhadapanlah dia

dengan Arya Jambumangli. Dari hasil percakapannya

dengan Ditya Kala Jambumangli, Resi Wisrawa

mendapatkan isyarat, bahwa Jambumangli yang pamannya

Dewi Sukesi itu ternyata mempunyai minat sendiri

terhadap kemenakannya. Oleh karenanya, Resi Wisrawa

bertekad tidak hanya akan mengalahkan tetapi harus

memusnahkan Jambumangli.

Perang tanding seru terjadi.

Namun kesaktiaan Jambumangli masih berada dibawah

Wisrawa. Maka setelah beberapa waktu, Jambumangli

mulai kehabisan tenaga dan Resi Wisrawa dengan mudah

menekuk Jambumangli. Namun Jambumangli yang licik

terus memburu Resi Wisrawa. Wisrawa mengeluarkan

kesaktian dahsyatnya dan dibantainya Arya Jambumangli

hingga terpenggal kedua tangan, kaki dan kepalanya.

Sorak sorai para penonton dan ksatria membahana karena

hal ini sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Jambumangli

memang satria raksasasa yang sakti namun ia berwatak

angkuh dan sombong. Persyaratan pertama telah dilalui.

Ramayana {bagian 2} – Sastra Jendra Hayuningrat

Pangruwating Diyu

Kini tiba saatnya Resi Wisrawa memulai penjabaran apa

arti ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu.

Namun sebelum wejangan berupa penjabaran makna ilmu

sastrajendra hayuningrat pangruwating diyu diajarkan

kepada Dewi Sukesi, Resi Wisrawa memberikan sekilas

tentang ilmu itu kepada Sang Prabu Sumali.

Resi Wisrawa berkata lembut, bahwa seyogyanya tak usah

terburu-buru, kehendak Sang Prabu Sumali pasti

terlaksana. Jika dengan sesungguhnya menghendaki

keutamaan dan ingin mengetahui arti sastra jendra.

Ajaran Ilmu Sastra Jendra itu adalah, barang siapa

yang menyadari dan menaati benar makna yang terkandung

di dalam ajaran itu akan dapat mengenal watak

(nafsu-nafsu) diri pribadi.

Nafsu-nafsu ini selanjutnya dipupuk, dikembangkan dengan

sungguh-sungguh secara jujur, di bawah pimpinan

kesadaran yang baik dan bersifat jujur. Dalam pada itu

yang bersifat buruk jahat dilenyapkan dan yang

bersifat baik diperkembangkan sejauh mungkin.

Kesemuanya di bawah pimpinan kebijaksanaan yang

bersifat luhur.

Terperangah Prabu Sumali tatkala mendengar uraian Resi

Wisrawa. Mendengar penjelasan singkat itu Prabu Sumali

hatinya mmenjadi sangat terpengaruh, tertegun dan

dengan segera mempersilahkan Resi Wisrawa masuk ke

dalam sanggar. Wejangan dilakukan di dalam sanggar

pemujaan, berduaan tanpa ada makhluk lain kecuali Resi

Wisrawa dengan Dewi Sukesi. Karena Sastrajendra adalah

rahasia alam semesta, yang tidak dibolehkan diketahui

sebarang makhluk, seisi dunia baik daratan, angkasa

dan lautan.

Ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu

adalah sebuah ilmu sebagai kunci

orang dapat memahami isi indraloka pusat tubuh manusia

yang berada di dalam rongga dada yaitu pintu gerbang

atau kunci rasa jati, yang dalam hal ini bernilai sama

dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat gaib. Maka

dari itu ilmu Sastra Jendera Hayuningrat Pangruwating

Diyu adalah sebagai sarana pemunah segala bahaya, yang

di dalam hal ilmu sudah tiada lagi. Sebab segalanya

sudah tercakup dalam sastra utama, puncak dari segala

macam ilmu. Raksasa serta segala hewan seisi hutan,

jika tahu artinya sastra jendra. Dewa akan membebaskan

dari segala petaka. Sempurna kematiannya, rohnya akan

berkumpul dengan roh manusia, manusia yang telah

sempurna yang menguasal sastra jendra, apabila ia

mati, rohnya akan berkumpul dengan para dewa yang

mulya.

Sastra Jendra disebut pula Sastra Ceta.

Suatu hal yang mengandung kebenaran, keluhuran, keagungan akan

kesempurnaan penilaian terhadap hal-hal yang belum

nyata bagi manusia biasa. Karena itu Ilmu Sastra

Jendra disebut pula sebagai ilmu atau pengetahuan

tentang rahasia seluruh semesta alam beserta

perkembangannya. Jadi tugasnya, Ilmu Sastra Jendra

Hayuningrat Pangruwating Diyu ialah jalan atau cara

untuk mencapai kesempurnaan hidup.

Untuk mencapai tingkat hidup yang demikian itu,

manusia harus menempuh berbagai persyaratan atau jalan

dalam hal ini berarti sukma dan roh yang manunggal,

antara lain dengan cara-cara seperti:

Mutih :

makan nasi tanpa lauk pauk yang berupa apapun juga.

Sirik : menjauhkan diri dari segala macam keduniawian.

Ngebleng :

menghindari segala makanan atau minuman yang tak bergaram.

Patigeni :

tidak makan atau minum apa-apa sama sekali.

Selanjutnya melakukan samadi, sambil mengurangi makan,

minum, tidur dan lain sebagainya. Pada samadi itulah

pada galibnya orang akan mendapalkan ilham atau wisik.

Ada tujuh tahapan atau tingkat yang harus dilakukan

apabila ingin mencapai tataran hidup yang sempurna,

yaitu :

Tapaning jasad, yang berarti

mengendalikan/menghentikan daya gerak tubuh atau

kegiatannya. Janganlah hendaknya merasa sakit hati

atau menaruh balas dendam, apalagi terkena sebagai

sasaran karena perbuatan orang lain, atau akibat suatu

peristiwa yang menyangkut pada dirinya.

Sedapat-dapatnya hal tersebut diterima saja dengan

kesungguhan hati.

Tapaning budi, yang berarti

mengelakkan/mengingkari perbuatan yang terhina dan

segala hal yang bersifat tidak jujur.

Tapaning hawa nafsu, yang berarti

mengendalikan/melontarkan jauh-jauh hawa nafsu atau

sifat angkara murka dari diri pribadi. Hendaknya

selalu bersikap sabar dan suci, murah hati,

berperasaan dalam, suka memberi maaf kepada siapa pun,

juga taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memperhatikan

perasaan secara sungguh-sungguh, dan berusaha sekuat

tenaga kearah ketenangan (heneng), yang berarti tidak

dapat diombang-ambingkan oleh siapa atau apapun juga,

serta kewaspadaan (hening).

Tapaning sukma, yang berarti

memenangkan jiwanya.

Hendaknya kedermawanannya diperluas. Pemberian sesuatu

kepada siapapun juga harus berdasarkan keikhlasan

hati, seakan-akan sebagai persembahan sedemikian,

sehingga tidak mengakibatkan sesuatu kerugian yang

berupa apapun juga pada pihak yang manapun juga.

Pendek kata tanpa menyinggung perasaan.

Tapaning cahya, yang berarti

hendaknya orang selalu awas dan waspada serta mempunyai daya meramalkansesuatu secara tepat. Jangan sampai kabur atau mabuk

karena keadaan cemerlang yang dapat mengakibatkan

penglihatan yang serba samar dan saru. Lagi pula

kegiatannya hendaknya selalu ditujukan kepada

kebahagiaan dan keselamatan umum.

Tapaning gesang, yang berarti

berusaha berjuang sekuat tenaga secara berhati-hati,

kearah kesempurnaari hidup, serta taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mengingat jalan atau cara itu berkedudukan pada

tingkat hidup tertinggi, maka ilmu Sastra Jendra

Hayuningrat Pangruwating Diyu itu dinamakan pula

“Benih seluruh semesta alam.”

Jadi semakin jelas bahwa Sastra Jendra Hayuningrat

Pangruwating Diyu hanya sebagai kunci untuk dapat

memahami isi Rasa Jati, dimana untuk mencapai sesuatu

yang luhur diperlukan mutlak perbuatan yang sesuai.

Rasajati memperlambangkan jiwa atau badan halus

ataupun nafsu sifat tiap manusia, yaitu keinginan,

kecenderungan, dorongan hati yang kuat, kearah yang

baik maupun yang buruk atau jahat. Nafsu sifat itu

ialah; Luamah (angkara murka), Amarah, Supiyah (nafsu

birahi). Ketiga sifat tersebut melambangkan hal-hal

yang menyebabkan tidak teraturnya atau kacau balaunya

sesuatu masyarakat dalam berbagai bidang, antara lain:

kesengsaraan, malapetaka, kemiskinan dan lain

sebagainya.

Sedangkan sifat terakhir yaitu Mutmainah

(nafsu yang baik, dalam arti kata berbaik hati,

berbaik bahasa, jujur dan lain sebagainya) yang selalu

menghalang-halangi tindakan yang tidak senonoh.

Saat wejangan tersebut dimulai, para dewata di

kahyangan marah terhadap Resi Wisrawa yang berani

mengungkapkan ilmu rahasia alam semesta yang merupakan

ilmu monopoli para dewa.

Para Dewa sangat berkepentingan untuk tidak membeberkan ilmu itu ke

manusia. Karena apabila hal itu terjadi, apalagi jika

pada akhirnya manusia melaksanakannya, maka

sempurnalah kehidupan manusia. Semua umat di dunia

akan menjadi makhluk sempurna di mata

Penciptanya.Dewata tidak dapat membiarkan hal itu

terjadi. Maka digoncangkan seluruh penjuru bumi. Bumi

terasa mendidih. Alam terguncang-guncang. Prahara

besar melanda seisi alam. Apapun mereka lakukan agar

ilmu kesempurnaan itu tidak dapat di jalankan.

Semakin lama ajaran itu semakin meresap di tubuh

Sukesi. Untuk tidak terungkap di alam manusia, maka

Bhatara Guru langsung turun tangan dan berusaha agar

hasil dari ilmu tersebut tetap menjadi rahasia para

dewa. Karenanya ilmu tersebut harus tetap tetap patuh

berada di dalam rahasia dewa. Oleh niat tersebut maka

Bhatara Guru turun ke bumi masuk ke dalam badan Dewi

Sukesi.

Dibuatnya Dewi Sukesi tergoda dengan Resi

Wisrawa. Dalam waktu cepat Dewi Sukesi mulai tergoda

untuk mendekati Wisrawa. Namun Wisrawa yang terus

menguraiakn ilmu itu tetap tidak berhenti. Bahkan

kekuatan dari uraian itu menyebabkan Sang Bathara Guru

terpental keluar dari raga Wisrawa.

Tetapi Bathara Guru tidak menyerah begitu saja. Dipanggilnya

permaisurinya yaitu Dewi Uma turun ke dunia. Bhatara

Guru masuk menyatu raga dalam tubuh Resi Wisrawa

sedang Dewi Uma masuk ke dalam tubuh Dewi Sukesi.

Tepat pada waktu ilmu itu hendak selesai diwejangkan

oleh Resi Wisrawa kepada Dewi Sukesi, datanglah suatu

percobaan atau ujian hidup. Sang Bhatara Guru yang

menyelundup ke dalam tubuh Bagawan Wisrawa dan Bhatari

Uma yang ada di dalam tubuh Dewi Sukesi memulai

gangguannya terhadap keduanya.

Godaan yang demikian dahsyat datang menghampiri kedua insan itu.

Resi Wisrawa dan Dewi Sukesi yang menerima pengejawantahan

Bhatara Guru dan Dewi Uma secara berturut-turut

terserang api asmara dan keduanya dirangsang oleh

nafsu birahi. Dan rangsangan itu semakin lama semakin

tinggi. Tembuslah tembok pertahanan Wisrawa dan

Sukesi. Dan terjadilah hubungan yang nantinya akan

membuahkan kandungan. Begawan Wisrawa lupa, bahwa ia

pada hakekatnya hanya berfungsi sebagai wakil anaknya

belaka. Dan akibat dari godaan tersebut, sebelum

wejangan Sastra Jendra selesai, setelah hubungan

antara Resi Wisrawa dengan Dewi Sukesi terjadi,

kenyataan mengatakan mereka sudah merupakan

suami-istri.

Seusai gangguan itu Bathara Guru dan Dewi Uma segera

meninggalkan dua manusia yang telah langsung menjadi

suami istri. Sadar akan segala perbuatannya, mereka

berdua menangis menyesali yang telah terjadi. Namun

segalanya telah terjadi. Sastra Jendra Hayuningrat

Pangruwating Diyu gagal diselesaikan. Dan hasil dari

segala uraian yang gagal diselesaikan itu adalah

seboah noda, aib dan cela yang akan menjadi malapetaka

besar dikemudian hari.

Tetapi apapun hasilnya harus dilalui. Resi Wisrawa dan

Dewi Sukesi membeberkan semuanya apa adanya kepada

sang ayah Prabu Sumali. Dengan arif Prabu Sumali

menerima kenyataan yang sudah terjadi. Dan Resi

Wisrawa dan Dewi Sukesi resmi sebagai suami istri, dan

seluruh sayembara ditutup.

Ajaran sastra Jendra  Tapaning cahya,

 yang berarti

hendaknya orang selalu awas dan waspada serta mempunyai daya meramalkansesuatu secara tepat. Jangan sampai kabur atau mabuk
karena keadaan cemerlang yang dapat mengakibatkan
penglihatan yang serba samar dan saru. Lagi pula
kegiatannya hendaknya selalu ditujukan kepada
kebahagiaan dan keselamatan umum.

MOGA BERMANFAAT

SALAM RAHAYU

Iklan

SILSILAH RAJA JAWA DARI MATARAM KUNO SAMPAI MATARAM ISLAM


Silsilah Raja Raja Jawa:

Kediri

Kameswara (1116-1135)
Jayabaya (1135-1159)
Rakai Sirikan (1159-1169)
Sri Aryeswara (1169-1171)
Sri Candra (1171-1182)
Kertajaya (1182-1222)

Singasari

Ken Arok (1222-1227)
Anusapati (1227-1248)
Tohjaya (1248)
Ranggawuni (Wisnuwardhana) (1248-1254)
Kertanagara ( 1254-1292)

Majapahit

Raden Wijaya (1293-1309)
Jayanagara (1309-1328)
Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328-1350)
Hayam Wuruk (Rajasanagara) (1350-1389)
Wikramawardhana (1390-1428)
Suhita (1429-1447)
Dyah Kertawijaya (1447-1451)
Rajasawardhana (1451-1453)
Girishawardhana (1456-1466)
Singhawikramawardha (1466-1474)
Bhre Kertabhumi (Brawijaya) (1468-1478)
Girindrawardhana (1474-1519)

Demak

Raden Patah (1478 – 1518)
Pati Unus (1518 – 1521)
Sultan Trenggono (1521 – 1546)
Sunan Prawoto (1546 – 1561)

Pajang

Jaka Tingkir, dikenal juga sebagai Sultan Hadiwijoyo (1561 – 1575)

Mataram Islam

Panembahan Senapati (1575 – 1601)

Sunan Prabu Hanyakrawati (1601 – 1613)

Sultan Agung (1613 – 1645)

Amangkurat I (1645 – 1677)

Amangkurat II (1677 – 1703)

Amangkurat III (1703 – 1705)

Pakubuwana I (1705 – 1719)

Amangkurat IV (1719 – 1727), memindahkan istana ke Kartasura

Kasunanan Surakarta

Pakubuwana II (1727 – 1749), memindahkan kraton Kartasura ke Sala pada tahun 1745

Pakubuwana III (1749 – 1788)

Pakubuwana IV (1788 – 1820)

Pakubuwana V (1820 – 1823)

Pakubuwana VI (1823 – 1830)

Pakubuwana VII (1830 – 1858)

Pakubuwana VIII (1859 – 1861)

Pakubuwana IX (1861 – 1893)

Pakubuwana X (1893 – 1939)

Pakubuwana XI (1939 – 1944)

Pakubuwana XII (1944 – 2004)

Pakubuwana XIII

Hangabehi     sampai sekarang

MELACAK DINASTI IBNU SAUD PERAMPOK TANAH HIJAZ,PRAMPOK KEKUASAAN KE KHALIFAHAN ISLAM


1381780_178582228999013_1309969920_n
Oleh Von Edison Alouisci

Dalam silsilah resmi kerajaan Saudi Arabia disebutkan, bahwa Dinasti Saudi Arabia bermula sejak abad ke dua belas Hijriyah atau abad ke delapan belas Masehi. Ketika itu, di jantung Jazirah Arabia, tepatnya di wilayah Najd yang secara historis sangat terkenal, lahirlah Negara Saudi yang pertama yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Saud di “Ad- Dir’iyah”, terletak di sebelah barat laut kota Riyadh pada tahun 1175 H./1744 M., dan meliputi hampir sebagian besar wilayah Jazirah Arabia.

Negara ini mengaku memikul tanggung jawab dakwah menuju kemurnian Tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta’ala, mencegah prilaku bid’ah dan khurafat, kembali kepada ajaran para Salafus Shalih dan berpegang teguh kepada dasar-dasar agama Islam yang lurus. Periode
awal Negara Saudi Arabia ini berakhir pada tahun 1233 H./1818 M.

Periode kedua dimulai ketika Imam Faisal bin Turki mendirikan Negara Saudi kedua pada tahun 1240 H./1824 M. Periode ini berlangsung hingga tahun 1309 H/1891 M. Pada tahun 1319 H/1902 M, Raja Abdul Aziz berhasil mengembalikan kejayaan kerajaan para pendahulunya, ketika beliau merebut kembali kota Riyad yang merupakan ibukota bersejarah kerajaan ini.

Semenjak itulah Raja Abdul Aziz mulai bekerja dan membangun serta mewujudkan kesatuan sebuah wilayah terbesar dalam sejarah Arab modern, yaitu ketika berhasil mengembalikan suasana keamanan dan ketenteraman ke bagian terbesar wilayah Jazirah Arabia, serta menyatukan seluruh wilayahnya yang luas ke dalam sebuah negara modern yang kuat yang dikenal dengan nama Kerajaan Saudi Arabia. Penyatuan dengan nama ini, yang dideklarasikan pada tahun 1351 H/1932 M, merupakan dimulainya fase baru sejarah Arab modern.

Raja Abdul Aziz Al-Saud pada saat itu menegaskan kembali komitmen para pendahulunya, raja-raja dinasti Saud, untuk selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah Islam, menebar keamanan dan ketenteraman ke seluruh penjuru negeri kerajaan yang sangat luas, mengamankan perjalanan haji ke Baitullah, memberikan perhatian kepada ilmu dan para ulama, dan membangun hubungan luar negeri untuk merealisasikan tujuan-tujuan solidaritas Islam dan memperkuat tali persaudaraan di antara seluruh bangsa arab dan kaum Muslimin serta sikap saling memahami dan menghormati dengan seluruh masyarakat dunia.

Di atas prinsip inilah, para putra beliau sesudahnya mengikuti jejak-langkahnya dalam memimpin Kerajaan Saudi Arabia. Mereka adalah: Raja Saud, Raja Faisal, Raja Khalid, Raja Fahd, dan Pelayan Dua Kota Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz.

538998_177081452444225_2033787810_n
IBNU SAUD BERASAL DARI KELUARGA YAHUDI

Kronologi sejarah awal keluarga ibnu saud :

Di masa yang jauh sebelumnya, di Najd tahun 851 H. Sekumpulan pria dari Bani Al Masalikh, yaitu trah dari Kaum Anza, yang membentuk sebuah kelompok dagang (korporasi) yang bergerak di bidang bisnis gandum dan jagung dan bahan makananan lain dari Irak, dan membawanya kembali ke Najd. Direktur korporasi ini bernama Sahmi bin Hathlool. Kelompok dagang ini melakukan aktifitas bisnis mereka sampai ke Basra, di sana mereka berjumpa dengan seorang pedagang gandum Yahudi bernama Mordakhai bin Ibrahim bin Moshe,

Ketika sedang terjadi proses tawar menawar, Si Yahudi itu bertanya kepada kafilah dagang itu. “Dari manakah anda berasal?” Mereka
menjawab, ”Dari Kaum Anza, kami adalah keluarga Bani Al-Masalikh.” Setelah mendengar nama itu, orang Yahudi itu menjadi gembira, dan mengaku bahwa dirinya juga berasal dari kaum keluarga yang sama, tetapi terpaksa tinggal di Bashra, Irak. Karena persengketaan keluarga antara bapaknya dan ahli keluarga kaum Anza.

Setelah itu, Mordakhai kemudian menyuruh budaknya untuk menaikkan keranjang-keranjang berisi gandum, kurma dan makanan lain ke atas pundak unta-unta milik kabilah itu. Hal ini adalah sebuah ungkapan penghormatan bagi para saudagar Bani Al Masalikh itu, dan menunjukkan kegembiraannya karena berjumpa saudara tuanya di Irak. Bagi pedagang Yahudi itu, para kafilah dagang merupakan sumber pendapatan, dan relasi bisnis. Mardakhai adalah saudagar kaya raya yang sejatinya adalah keturunan Yahudi yang bersembunyi di balik roman wajah Arab dari kabilah Al-Masalikh.

Ketika rombongan itu hendak bertolak ke Najd, saudagar Yahudi itu minta diizinkan untuk ikut bersama mereka, kerana sudah lama dia ingin pergi ke tanah asal mereka Najd. Setelah mendengar permintaan lelaki Yahudi itu, kafilah dagang suku Anza itu pun amat berbesar hati dan menyambutnya dengan gembira.

Pedagang Yahudi yang sedang taqiyyah alias nyamar itu tiba di Najd dengan pedati-pedatinya. Di Najd, dia mulai melancarkan aksi propaganda tentang sejatinya siapa dirinya melalui sahabat-sahabat, kolega dagang dan teman barunya dari keturunan Bani Al-Masalikh tadi. Setelah itu, disekitar Mordakhai, berkumpullah para pendukung dan penduduk Najd. Tetapi tanpa disangka, dia berhadapan dengan seorang ulama yang menentang doktrin dan fahamnya. Dialah Syaikh Shaleh Salman Abdullah Al-Tamimi, seorang ulama kharimatik dari distrik Al-Qasem. Daerah-daerah yang menjadi lokasi disseminasi dakwahnya sepanjang distrik Najd, Yaman, dan Hijaz.

Oleh karena suatu alasan tertentu, si Yahudi Mordakhai itu -yang menurunkan Keluarga Saud itu- berpindah dari Al Qasem ke Al Ihsa. Di sana, dia merubah namanya dari Mordakhai menjadi Markhan bin Ibrahim Musa. Kemudian dia pindah dan menitip di sebuah tempat bernama Dir’iya yang berdekatan dengan Al-Qateef. Di sana, dia memaklumatkan propaganda dustanya, bahwa perisai Nabi Saw telah direbut sebagai barang rampasan oleh seorang pagan (musyrikin) pada waktu Perang Uhud antara Arab Musyrikin dan Kaum Muslimin. Katanya, “Perisai itu telah dijual oleh Arab musyrikin kepada kabilah kaum Yahudi bernama Banu Qunaiqa’ yang menyimpannya sebagai harta karun.”

Selanjutnya dia mengukuhkan lagi posisinya di kalangan Arab Badwi melalui cerita-cerita dusta yang menyatakan bagaimana Kaum Yahudi di Tanah Arab sangat berpengaruh dan berhak mendapatkan penghormatan tinggi Akhirnya, dia diberi suatu rumah untuk menetap di Dlir’iya, yang berdekatan Al-Qatef. Dia berkeinginan mengembangkan daerah ini sebagai pusat Teluk Persia. Dia kemudian mendapatkan ide untuk menjadikannya sebagai tapak atau batu loncatan guna mendirikan kerajaan Yahudi di tanah Arab. Untuk memuluskan cita-citanya itu, dia mendekati kaum Arab Badwi untuk menguatkan posisinya, kemudian secara perlahan, dia mensohorkan dirinya sebagai raja kepada mereka.

Kabilah Ajaman dan Kabilah Bani Khaled, yang merupakan penduduk asli Dlir’iya menjadi risau akan sepak terjang dan rencana busuk keturunan Yahudi itu. Mereka berencana menantang untuk berdebat dan bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Mereka menangkap saudagar Yahudi itu dan menawannya, namun berhasil meloloskan diri.

Saudagar keturunan Yahudi bernama Mordakhai itu mencari suaka di sebuah ladang bernama Al-Malibed Gushaiba yang berdekatan dengan Al Arid, sekarang bernama Riyadh. Disana dia meminta suaka kepada pemilik kebun tersebut untuk menyembunyikan dan melindunginya. Tuan kebun itu sangat simpati lalu memberikannya tempat untuk berlindung. Tetapi tidak sampai sebulan tinggal di rumah pemilik kebun, kemudian Yahudi itu secara biadab membantai tuan pelindungnya bersama seluruh keluarganya.

Sungguh bengis, air susu dibalas dengan air aki campur tuba. Mordakhai memang pandai beralibi, dia katakan bahwa mereka semua telah dibunuh oleh pencuri yang menggarong rumahnya. Dia juga berpura-pura bahwa dia telah membeli kebun tersebut dari tuan tanah sebelum terjadinya pembantaian tersebut. Setelah merampas tanah tersebut, dia menamakannya Al-Dlir’iya, sebuah nama yang sama dengan tempat darimana ia terusir dan sudah ditinggalkannya.

Keturunan Yahudi bernama Mordakhai itu dengan cepat mendirikan sebuah markas dan ajang rendezvous bernama “Madaffa” di atas tanah yang dirampasnya itu. Di markas ini dia mengumpulkan para pendekar dan jawara propaganda (kaum munafik) yang selanjutnya mereka menjadi ujung tombak propaganda dustanya. Mereka mengatakan bahwa Mordakhai adalah Syaikh-nya orang-orang keturunan Arab yang disegani. Dia menabuh genderang perang terhadap Syaiikh Shaleh Salman Abdulla Al-Tamimi, musuh tradisinya. Akhirnya, Syeikh Shaleh Salman terbunuh di tangan anak buah Mordakhai di Masjid Al-Zalafi.

Mordakhai berhasil dan puas hati dengan aksi-aksinya. Dia berhasil menjadikan Dlir’iya sebagai pusat kekuasaannya. Di tempat ini, dia mengamalkan poligami, mengawini puluhan gadis, melahirkan banyak anak yang kemudian dia beri nama dengan nama-nama Arab.

Walhasil, kaum kerabatnya semakin bertambah dan berhasil menghegemoni daerah Dlir’iya di bawah bendera Dinasti Saud. Mereka acapkali melakukan tindak kriminal, menggalang beragam konspirasi untuk menguasai semenanjung Arab. Mereka melakukan aksi perampasan dan penggarongan tanah dan ladang penduduk setempat, membunuh setiap orang yang mencoba menentang rencana jahat mereka. Dengan beragam cara dan muslihat mereka melancarkan aksinya. Memberikan suap, memberikan iming-iming wanita dan gratifikasi uang kepada para pejabat berpengaruh di kawasan itu. Bahkan, mereka “menutup mulut” dan “membelenggu tangan” para sejarawan yang mencoba menyingkap sejarah hitam dan merunut asal garis trah keturunan mereka kepada kabilah Rabi’a, Anza dan Al-Masalikh.
Sekte Wahabi

Seorang sejarawan hipokrit “si raja bohong” bernama Mohammad Amin al-Tamimi, kepala perpustakaan Kerajaan Saudi, menulis garis silsilah keluarga Saudi dan menghubungkan silsilah Moordakhai pada Nabi Muhammad Saw. Untuk kerja kotornya itu, dia dihadiahi uang sebesar 35 ribu pound Mesir dari Kedutaan Arab Saudi di Kairo, Mesir pada tahun 1362 H atau 1943 M yang diserahkan secar simbolis kepada dubes Arab Saudi untuk Mesir, yang waktu itu dijabat oleh Ibrahim Al-Fadel.

Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, keluarga Yahudi berasal dari Klan Saud (Moordakhai) mengamalkan ajaran poligami dengan mengawini ratusan wanita arab dan melahirkan banyak anak. Hingga sekarang amalan poligami itu diteruskan praktiknya oleh anak keturunan. Poligami adalah warisan yang harus dijaga dan diamalkan sebagaimana praktik kakek
moyangnya!

Salah seorang anak Mordakhai bernama Al-Maqaran ,di ‘arabkan’ dari keturunan Yahudi (Mack-Ren) dan mendapat
anak bernama Mohamad dan seorang lagi bernama Saud, yang merupakan cikal bakal Dinasti Saud sekarang ini. Dan inilah PERUBAHAN DARI SISTEM KE KHALIFAHAN KELUARGA KETURANAN NABI MENJADI KERAJAAN DINASTI YAHUDI ATAS NAMA ISLAM. DENGAN NAMA BARU “SAUDI ARABIA”

Beberapa kesaksian bahwa Keluarga Saud merupakan keturunan Yahudi:
Pada tahun 1960,”Sawt Al Arab”, sebuah stasiun TV di Kairo, Mesir dan satu stasiun TV Yaman di Sana`a telah
mempublikasikan bahwa Keluarga Saudi adalah keturunan Yahudi.

Raja Faisal Al-Saud menyatakan bahwa “Kami Keluarga Saud adalah saudara Yahudi. Kami tidak setuju dan menentang siapa saja dan para penguasa di Semenanjung Arab ini yang menunjukkan pertentangan terhadap Yahudi. Kita mestilah hidup bersama mereka dengan kasih sayang. Negara kami (Arab Saudi) juga merupakan cikal bakal dari keturunan Yahudi dan keturunannya telah tersebar ke seluruh dunia. Ini merupakan deklarasi Raja Faisal Al-Saud bin Abdul Aziz.

Dan tidak heran Jika Mesir yang dulunya membela kekhalifahan berbalik membenci Dinasti saud dan wahabi salafi ini di ikrarkan dalam naskah al ahzar tahun 2010 bahwa dinasti saud dan paham paham wahabi adalah sebuah ancaman global Islam dan harus di tentang apapun caranya. Intaha.

Jika orang memahami sejarah ini yang sebenarnya amat panjang.. maka ia akan berfikir bahwa ‘ HIJAZ YANG DULU BUKAN YANG SEKARANG, CARA PEMIMPIN YANG DULU BUKAN YANG SEKARANG’

Anda mesti tahu.. mulai masa Rasulullah.. sahabat.. tabiin.. tabiun.. kekhalifahan berikutnya.. setelah sahabat.. yang namanya Makam Suhada perang Uhud (al baqi yang sering di ziarahi nabi) dan beberapa bangunan bersejarah.. TIDAK ADA YANG HANCUR bahkan dijaga dengan baik.

577440_186619551528614_115150327_n

Begitu.. Ignu saud jadi raja..muhammad bin abdul wahab jadi imam wahabi salafi.. maka semuanya hancur ! berganti dengan bagunan bangunan moderen diatas fakta sejarah keemasan islam.. hanya dengan yel yel syirik.. bid`ah dan kafir.

1555481_207509222788714_1495443055_n1600977_208792389311330_16186859_n

jika emang berpontesi demikian kenapa tidak hancurkan saja sekalian gunung,lautan, gua gua.. macam gua hira ?? bukan kah berpotensi syirik ??

1441295_177720509100114_46967013_n

bagiku wahabi itu “hama Tikus perusak tanaman” intaha

12384_222730091250893_436729984_n

sumber : berbagai sumber termasuk keberanian dari pengakuan sekher dalam min alaina wa alaina yang mengutip dari dalam istana kerajaan tentang kitab kelurga sejarah Ibnu saud.

BEBAS SHARE !!

ASMAK SIRR AHLU BAYT


ASSALAMU ALAIKUM

BAGAIMANA KABARNYA “CAHMETER INDONESIA”???

KALI INI SAYA MAU MEMBERIKAN KADO BUAT ULTAH NABI MUKHAMMAD SAW YANG KE 1435 H,BERTEPATAN PADA TANGGAL 27 MAULID 1435,CUMA SAYANG BELIAU DAH WAFAT 16 ABAD SILAM,SEBAGAI RASA SYUKUR ATAS KEDATANGAN BELIAU SEBAGAI PEMBERI CAHAYA PENERANG  BUAT UMATNYA DI DUNIA,MAKA MOMENT YANG MULIA INI SAYA MAU BAGI2 AMALAN GRATIS,YANG MUNGKIN DILUAR SANA  DIBANDROL MAHAR  1,5 JUTA,TAPI KALI INI SAYA AKAN SHARE AMALAN YANG BEGITU FUNGSIONAL TANPA MAHAR….FUNGSI MAHAR ILMU KEBANYAKAN  DIPAKAI BUAT BIAYA SIRKULASI KARENA CARI ILMU JUGA SUSAH BUTUH PNGORBANAN WAKTU,BIAYA,USIA DAN TENAGA ,BAGI ANDA YANG MEMILIKI MASALAH DIRUMAH TANGGA DENGAN TINGKAT KEHANCURAN DI TITIK NADZIR,GAK ADA SALAHNYA MENCOBA AMALAN YANG SATU INI,DENGAN BANYAKNYA PERMASALAHAN YA NG ANDA HADAPI SAAT INItentu  dengan permasalahan yang ada dirumah tangga  itu akan bikin anda gak enak makan dan gak enak tidur,padahal itu Makanan klo dimakan AKAN BIKIN RASA lezato dan maknyuss….berhubung pikiran anda terbawa problem,akhirnya makanan itu bikin gak enak dimakan.selain itu dalam mengamalkan amalan ini jangan lupa sering bagi2 rezeki sama orang lain,jangan pelit meskipun anda  memang orang type pelit,sedikit sedekah ke orang lain akan bikin hidup anda jadi nyaman,klo bisa sering2 adakan acara tahlilan dan yasinan dirumah,jangan pedulikan orang yang mngatakan acara  itu bid’ah dan sesat,gak usah dihiraukan…….karena surga neraka kita yang bawa sendiri,bukan dari  orang yang mngatakan bid’ah- sesat itu tadi,karena ajaran yang kita kerjakan tahlil,tawasul.qunut dll.itu sumbernya dari ajaran nabi ketika nabi mukhammad berada di madinah,sedang yang melarang tentang itu adalah orang2 yang memusuhi nabi yang pura2 mnganut paham muslim yang keberdaannya ada di mekkah .karena ajaran nabi itu yang murni adalah ajaran yang dibawa ketika nabi berada di nabawi ( madinah ) dan ajaran dari madinah  itu dibawa oleh kaum awaliyyin  dan syeukhona yang tak lain adalah para habib dan alim ulama tokoh2 wali dan sunan yang telah mnyebarkan tradisi itu di indonesia sejak dahulu kala,
yang melarang tentang tradisi indonesia adalah paham2 baru yang baru bermunculan di indonesia,kayak faham wahabi,nie paham yang akan menghapus seluruh kebudayaan indonesia menjadi negara  ladang perang.dimana ajaran yang gak sepaham dengan mereka akan diperangi dan akan dimusuhi dengan slogan ANSHORU TOGHUT ,terbukti banyak terjadi aksi teroris pengeboman  dimana mana gara2 paham wahabi ini ,anda akan disebut KAFIIR seblom masuk kedalam ajarannya,untuk mengetahui pelaku ajaran ini cukup mudah,lihat cara berpakaian celana cingkrang,jenggot lebat dan gondrong,jidat hitam  serta kupluk putih klo yang wanita bercadar hitam ( burqoh ),cara pandang orang2 ini gak mau peduli dengan orang lain,jarang bergaul dengan orang yang bukan golongannya,apalagi kegiatan yang ada dikampungnya baik arisan ibu2 atau bapak2,kerja bhakti,karang taruna,rapat kampung,jalan sehat dll,mereka berkesan tertutup hanya muncul klo ada seminar yang dihadiri golongannya,mereka pelit gak mau beramal klo gak antar golongannya,boro2 sumbangan PMI ( palang Merah indonesia ),iuran kematian kampung aja mereka gak mau bayar,dan  pintu rumah mereka selalu terkunci rapat agar bebas pengemis dan pengamen yang lewat sementara yang selalu bersedekah lewat acara tahlilan yasinan selalu dicap KAFIR,SESAT dan BID’ah,lho mbah arif kok tau?????saya punya tetangga wahabi juga cuma orangnya gak mau bergaul dengan tetangganya yang lain,mereka gak pernah bekerja karena biaya hidup dan segala kebutuhannya ditanggung oleh pemerintah arab saudi kerjanya cuma cari jama’ah agar menjadi golongannya,kerjanya cuma nyebarin paham wahabi agar indonesia 100 % menjadi ajaran wahabi,klo 100% indonesia wahabi….habis sudah kebudayaan indonesia yang bernuansa tradisi agamis- budaya ,selain itu jika 100% indonesia mnjadi  wahabi tentu banyak pembantaian masal kayak di wilayah syria,iraq,yaman.mesir.pakistan.karena yang gak sepaham akan di bantai,berhubung wahabi di indonesia ini cuma 20% maka mereka hanya melakukannya sebatas dakwah dan mencari banyak pengikut,
cara mereka berda’wah bikin orang2 yang kurang luas pengetahuan tentang agama akan gampang terprovokasi dan gampang masuk kedalam paham ajarannya,semacam hypnomaghnetis bikin orang mudah percaya,namun dalam paham wahabi ,masalah ketauhidan tentang keberadaan Alloh itu dinyatakan keberadaannya  di arsy.
padahal keberadaan  Alloh gak akan bisa di tentukan siapa saja oleh makhluk2nya untuk diketahui baik oleh abdul wahab,Utsmain dan albani ,karena Alloh bersifat  ” YA alimul ghoibi wasyahadah “,ini sebagian koreksi  saya terhadap KETAUHIDAN paham wahabi,karena gak bisa dipungkiri pemahaman mereka begitu cengkal dengan kajian yang bersifat kulitan

oke langsung saja……saya sambungkan ke operator link amalannya:

MANFAAT AMALAN INI :

– KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
-KELAPANGAN REZEKI YANG TAK DISANGKA2
-KETENTRAMAN HATI
-DIJAUHKAN DARI GODAAN DALAM MEMBINA BIDUK RUMAH TANGGA
-DIAJUHKAN DARI PIL / WIL
-MENUNDUKKAN MASING2 PASANGAN
-RASA PERCAYA DIRI TINGGI
-DIHILANGKAN DARI GALAU DAN KESIA- SIAAN DALAM BERBUAT
– KEKUATAN MENTAL DARI TERPAAN COBAAN
– DITAKUTI BANGSA DEMIT’Z,BAIK DEMIT LOCAL ATAU DEMIT IMPOR
-ANTI GENDAM ,ANTI HIPNOTIS,ANTI PELET,ANTI GUNA-GUNA,ANTI TIPU MENIPU,ANTI RASA CINTA YANG BERLEBIHAN KEPADA LAWAN JENIS
-ANTI CUCI OTAK KAUM WAHABI-WAHABER-WAHABOY  DARI PAHAM RADIKALIS
-KECERDASAN
-DIJAUHKAN ANTI MELAMUN DLL,

sebelomnya baca tawasul dulu ,fungsi tawasul ini adalah bentuk ucapan terima kasih kepada pendahulu yang memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap masalah keilmuan ,sekaligus sebagai wasilah penyambung doa kepada beliau yang telah di tinggikan derajatnya oleh Alloh langsung,  tanpa peran serta manusia yang meninggikan derajat beliau baik secara  voting suara terbanyak,apalagi amplopan berisi uang sebagai calon imam,wali ataupun derajat wushul kepada Alloh

 

ILA KHADROTI NABIYYIL MUSTHOFA MUKHAMMADIN SOLALLOHU ALAIHI WASSALAM ,AL FATEHAH 1X
ILA KHADROTI IMAM MAKSUM MINAL AWWALIINA IMAM ALI ALAIHISSALAM WA ILAL AKHIRIIN IMAM MAHDI ALAIHISSALAM WA SITI FATHIMAH BINTI BATHUL ALAIHISSALAM ,AL FATEHAH 1X
ILA KHADROTI NABIYULLOH KHIDDIR ALAIHISSALAM 1X
ILA KHADROTI SULTHON AULIYA’ SYEKH ABDUL QODIR AL JAILANI WA SULTHON AULIYA’SYEIKH HASAN ASSADZILLI AL FATEHAH 1X
ILA KHADROTI JAMI’AL AULIYA SHOLIKHIIN ILA AKHYAT MINHUM WA LA AMWAAT 1X
ILA KHADROTI MALAIKATIL MUQOROBIIN 1X
ILA KHADROTI AHLI SILSILATIH AHLI BAITINA ILA AKHYAT MINHUM WAL AMWAAT 1X

ALLOHUMMA BAROKATAN WAROKHMATAN WAMAGHFIROTAN WA FATKHAN WA QUWATAN UMMATAN AHLU BAYT AJMA’IIN BILWILAYATI IMAM MAHDI ALAIHISSALAM 41X / 100X / 300 X

ALLOHUMMA SHOLLI WASSALIM ALA SAYYIDIINA MUKHAMMAD WA ALI MUKHAMMAD WA AJIL FAROJAHUM 1000X

ALLOHUMMA IJABILLAHI HAJATII ( SEBUT HAJATNYA……..) 100x
KLO MAU KAYA RAYA SEBUT ” AGHNIINI MAALAN KATSIIR “

ISTIQOMAHKAN  AMALAN INI BUAT KADO KEBAHAGIAAN RUMAH TANGGA ANDA AGAR DAMAI  TENTRAM DENGAN KONDISI  ISTRI NURUT -ANAK NURUT PLUS LINGKUNGAN PKERJAAN YANG NYAMAN ,DAMAI BEBAS PERSAINGAN  BEBAS PHK DAN AMALAN INI INSYA ALLOH BISA MENJAUHKAN BANYAK MUSUH,SEMOGA BERKAH ……

MOGA BERMANFAAT

WASSALAMU ALAIKUM

SALAM DAMAI

MBAH ARIFYANTO

SPRITUALIS

085731493248

AJIAN MANTRA PELET KUN JALI


ASSALAMU ALAIKUM

DERITA PERCINTAAN seakan tiada habisnya untuk dibahas ,seolah-olah  dalam pikiran anda  dia ( si doi)  adalah orang yang paling tepat untuk anda,baik cowok atau cewek pastilah akan mendambakan seseorang yang telah dia cintai sebelomnya

02

Namun apa dikata jika anda mendapat sesuatu tanggapan yang negative,sebut saja CINTA BERTEPUK SEBELAH TANGAN,tidak bisa dipungkiri harapan akan musnah begitu saja hingga mnyebabkan sakit hati  dengan buntut rasa  kekecewaan yang berkepanjangan

67977_631776656863442_1722217337_n

Dizaman sekarang ilmu pelet fungsinya  adalah buat mendapatkan pujaan hati disaat anda lagi dalam kondisi ekonomi  lagi  KISMIN atau dikala daya tampung dompet lagi tongpes ( kantong kempes) apalagi yang punya wajah pas pasan,punya wajah qualitas  jelek / amburadul ,dengan kondisi chasing  wajah yang  berkualitas  jelek itu  otomatis (akibat kekurangan  daya tarik  itu )  bikin anda  yang jomblo harus menambah kontrak menjadi jomblowan dan jomblowati  tanpa menambah kontrak  lagi,karena hasil  pesona presentasi yang anda tawarkan ke masyarakat luas  bikin peminat  bursa pasar jodoh sepi,sehingga   untuk  mndapatkan pasangan jadinya susah, memang jodoh itu ditangan Tuhan akan tetapi kehadirannya harus dipaksa agar kita segera medapatkannya, klo gak dapat yang susah juga kita sendiri  yang akan merasakannya di blakang hari, karena selain  masalah factor usia,semakin tambah umur  usia akan  semakin  beranjak tua ,klo dah tua terus blom nikah dan blom dapat kturunan akibatnya  yang merawat kita nanti klo dah tua itu  siapa?????? siapa lagi klo bukan anak dari keturunan kita sendiri ,soal  jodoh  bagi orang yang berduit  / Kaya  / mapan gak perlu pake ilmu pelet,sekali lirik oke sajalah…cukup modal “mobil,rumah apartemen” semua akan lancar dalam hal asmara,bebas pilih dan bebas hambatan dari omelan CALMER ( calon mertua ) dijamin langsung tekan kontrak sebagai mertua

Tapi dengan  usaha pelet- memelet, otomatis daya  magnetis cinta  akan merubah kondisi apapun wujudnya ketika target dah kena daya pelet yang kita kirim, dan  otomatis pandangan  akan terasa jadi berubah lebih  mempesona dan jadi keinget terus,…..

Cuma kadang kala klo liat zaman sekarang baik pria atau wanita  itu kadang susah dipelet,itu terjadi karena banyak faktor  penyebabnya ,diantaranya bisa jadi factor kekebalan pikiran  si target yang susah untuk menerima  pengiriman  ajian peletnya dan selain itu banyak factor yang gak bisa saya jelaskan  disini untuk mempengaruhi si korban,sedikit banyak saya mngani problem asmara ada banyak ragam cara agar si target itu kena,karena rata rata pasien saya pngennya instan gak mau melakukannya sendiri untuk membikin pelet  mengena pada target,setelah memperhatikan banyak kasus2 dan cara yang cukup rumit ,alkhamdulillah banyak yang  tertolong setelah  saya tangani sebagai perantara pasien2 saya  untuk mendapatkan cinta  hati pujaannya.

Intinya mencari pasangan untuk  dinikahi   itu adalah sebuah  tujuan  untuk beranak pinak atau mencari keturunan ,sebab dengan pernikahan kita juga telah mnyatukan YIN dan Yang kita dengan suatu kemampuan  agar kehidupan kita lebih baik dan seimbang .

16

Klo hidup sendiri  ( jomblo ) bikin kehidupan kita nggak perfect kedepannya,celah celah untuk memajukan potensi  kita juga akan kurang  gak akan terlihat gemilang untuk mencapai puncak ,hidup  kurang barokahnya tanpa adanya pernikahan ,rezeki  gak akan banyak  untuk  perkembangan  jika hidup dalam kondisi masih sendiri,klo  hidup lewat pernikahan  maka ni’mat-ni’mat itu akan bertambah luas dan banyak,semangat kerja buat mencari nafkah akan lebih bersemangat lagi   buat menafkahi anak dan istri  dirumah,menikah itu juga suatu kebutuhan,gak bisa menunggu harus mampu dahulu,karena dengan bersatunya kedua pasangan maka rezeki itu akan bertambah,apalagi  jika dah punyak anak,maka rezeki dari Alloh itu akan bertambah dan lebih luas lagi,dan menikah itu gak boleh ditunda,karena  menunda itu juga perbuatan setan.makanya Rosululloh berpesan agar  segera menikah  jika dah siap secara lahir dan bathin.walau ekonomi pas-pasan ,jika dah menikah rezeki itu akan berdatangan  sendiri,karena itu dah janji Alloh kepada manusia .karena Alloh akan memberikan  rezeki lebih bagi siapa saja mau  yang menikah,rezeki akan  diberikan Alloh 2-3x lipat kepada para suami2 atau istri2 yang  bekerja  untuk menafkahi anak2nya terlebih istrinya jika gak bekerja maka rezeki akan  diberikan Alloh lewat suami

1383462_358962124239486_1047569739_n

Usahakan cara apapun buat mendapat pasangan agar kehidupan lebih baik lagi,mencari pasangan juga harus pas dengan  nilai ke-idealan  buat berumah tangga,jika  tidak maka harta akan ludes ditangan pasangan yang  bermodus  type penguras harta, jika harta dah habis maka dia akan menggugat cerai,lalu dia akan mencari lagi dengan  orang2 yang berharta,itu sebabnya carilah orang yang benar benar  berkeinginan membina rumah tangga ,klo hanya cari harta doang lebih baik dijauhi,cari yang lainnya….

BERIKUT INI AJIAN MANTRANYA:

“ALLOHUMMA KUN JALI  KUN JALI ASIHO SI……….( SEBUT NAMA  TARGET ) TEKO WELAS TEKO ASIH MENYANG AKU,NABI WALINE IYO TEKO WELAS ASIH MENYANG AKU,ASIH SOKO KERSANING ALLOH “

Tata cara :

Mutih 3 hari

Mantra dibaca 3000x dalam sehari  tiap hari selama 3 hari mutih,SETELAHNYA BACA mantra sambil bayangin wajah target semampu anda,

Klo anda keberatan dengan puasanya,saya akan buatkan sarana dalam bentuk jadi,praktis tinggal pake tanpa puasa,hubungi saya di nomer 085731493248

Utamakan yang bener-bener buat mencari pasangan,klo hanya iseng mending beli saja dipinggir jalan selesai pake gak ada urusan ,jangan suka mempermaikan hati pasangan anda,karena karma akan berlaku dikehidupan anda dan keturunan anda.Alloh juga gak mau ada hambanya dipermainkan perasaannya.dan Alloh pasti akan membalas perbuatan anda.

WASSALAMU ALAIKUM

MBAH ARIFYANTO

( SPRITUALIS )

085731493248

GEMBLENGAN BULAN MAULUD


1476277_545124665576434_1986451504_n               

        ASSALAMU ALAIKUM

CAHAYA METAFISIKA kembali mengadakan privat gemblengan bagi siapa saja yang berkeinginan buat mengikutinya:

Gemblengan yang dimaksud bermanfaat untuk:

– Memperlancar kerezekian yang lagi seret
– Melancarkan pelunasan hutang
– Menenangkan hati dan pikiran
– Membuka cakra khusus kerezekian agar tidak susah cari rezeki
– Mempercepat dapatnya pekerjaan bagi anda yang lagi nganggur
– Melancarkan usaha bagi yang dagang dan nanti akan diajarkan membuat sarana pelarisan usaha lewat sarana salah satu asamak “BARHATIYAH”
– Membuka jalur kekayaan agar hidup berlimpah
Bonus 1 :
– Asmak saefi bayu untuk memperkuat tarikan rezeki
– Ajian putut kembar buat menarik kekayaan
– HIZIB mahbub agar setahun bisa jadi orang kaya ( alkhamdulillah dengan hizib ini saya bisa – memiliki beberapa Rumah dari rezeki yang tak disangka-sangka dalam 2 tahun )
– HIZIB ghoniyyu ARZAQ ( dari amalan ini saya dapat memenangkan banyak tender proyek)
– Ritual tuntas hutang yang dapat dikerjakan sendiri dengan bantuan pertolongan Alloh ,tanpa khodam atau jin,klo Alloh Maha kaya knapa masih minta pada makhluqnya…
– Penglarisan buat sales / marketing
Bonus 2 :
– Ilmu terawangan
– Ilmu kekebalan
– Ilmu pelet / pengasihan
– Ilmu rasa ( deteksi letak posisi penyakit dan demit)
– Ilmu cahaya asihan
– Ilmu tahan lapar dan ngantuk (original dari cahmet bukan dari primbon dan copasan)
– ASR Blora ( buat meninggikan pangkat) plus ijazah ASR NAKABAN,RDR
– Mendatangkan pusaka / akik
– Ilmu kecerdasan
– Asmak cahaya Rosul (multi fungsi)
– Asmak munajah nabi yusuf (biar mendapat anugerah dari Alloh)
– Asmak munajah nabi musaa ( agar pandai dalam menguasai syareat)
– Asmak syaefi syafi dan syaefi akbar untuk pengobatan
– ASMAK PAGAR BAJA
BONUS 3
1 a) Minyak Ru’yah 250 ml,
b) minyak agar cepat dapat jodoh 250 ml ( pilih salah satu )
2 . Uang bibit
– ASMAK MATAHARI 9 ( untuk mengusir demit rumah dan ngobati kesurupan,ru’yah dll yng berhubungan dengan demit local )
– ASR JABARUT ( untuk stamina biar gak mudah lemas,kuat kerja 24 jam,kuat angkat2 ,kuat sex,pukulan jarak jauh dan dekat,menyedot energy lawan dll )
– ASMAK NURUL HAYAT ( untuk awet muda )

–  ASMAK PUSARA SULAIMAN : Asmak ini untuk menglariskan dagangan sejauh 1 km agar banyak pembeli yang datang

– ASMAK SURYANI PANGERAN DIPONEGORO ;Asmak multifungsi untuk melawan musuh yang menjadi idola anda.selain manfaat lain yang tercantum diketerangan di buku petunjuknya

– ASMAK PAMANAH RASA : Buat nembak target yang disukai

– Asmak ismu jalil buat kesejahteraan ( biar hidup gak gampang sial dan susah serta mengandung tuah energi holistick buat keberuntungan)

– Amalan buat keharmonisan rumah tangga biar suami / istri saling menyayangi dan mencintai agar rumah tangga awet

– Asmak shodiq : Amalan agar dipercaya oleh orang / bos ,dihormati dan menghindari supaya tidak dikhianati oleh rekan bisnis bisa juga untuk menghindari pacar yang berpaling / selingkuh

BONUS KERIS MINI AJIAN SEMAR MESEM ( dikerisnya terdapat isian energi pelet semar mesem ),klo diluar dijual sampe 300 rebu sampe 2,5 juta,digemblengan ini akan didapatkan secara Cuma-Cuma sebagai Bonus

Paket Gemblengan ini hanya anda dapatkan di bulan  MAULUD   dengan mahar Rp.750 rb
Berlaku dari tanggal 8 Januari 2014  – 5 Februari  2014

( jarak jauh datang langsung hasilnya sama)

silahkan jika berminat bisa menghubungi saya langsung di nomer :
085-731-493-248

https://cahayametafisika.wordpress.com

MBAH ARIFYANTO

GEMBLENGAN BULAN MUHARROM 1435 H


ASSALAMU ALAIKUM

CAHAYA METAFISIKA kembali mengadakan privat gemblengan bagi siapa saja yang berkeinginan buat mengikutinya:

Gemblengan yang dimaksud bermanfaat untuk:
– Memperlancar kerezekian yang lagi seret
– Melancarkan pelunasan hutang
– Menenangkan hati dan pikiran
– Membuka cakra khusus kerezekian agar tidak susah cari rezeki
– Mempercepat dapatnya pekerjaan bagi anda yang lagi nganggur
– Melancarkan usaha bagi yang dagang dan nanti akan diajarkan membuat sarana pelarisan usaha lewat sarana salah satu asamak “BARHATIYAH”
– Membuka jalur kekayaan agar hidup berlimpah
Bonus 1 :
– Asmak saefi bayu untuk memperkuat tarikan rezeki
– Ajian putut kembar buat menarik kekayaan
– HIZIB mahbub agar setahun bisa jadi orang kaya ( alkhamdulillah dengan hizib ini saya bisa – memiliki beberapa Rumah dari rezeki yang tak disangka-sangka dalam 2 tahun )
– HIZIB ghoniyyu ARZAQ ( dari amalan ini saya dapat memenangkan banyak tender proyek)
– Ritual tuntas hutang yang dapat dikerjakan sendiri dengan bantuan pertolongan Alloh ,tanpa khodam atau jin,klo Alloh Maha kaya knapa masih minta pada makhluqnya…
– Penglarisan buat sales / marketing
Bonus 2 :
– Ilmu terawangan
– Ilmu kekebalan
– Ilmu pelet / pengasihan
– Ilmu rasa ( deteksi letak posisi penyakit dan demit)
– Ilmu cahaya asihan
– Ilmu tahan lapar dan ngantuk (original dari cahmet bukan dari primbon dan copasan)
– ASR Blora ( buat meninggikan pangkat) plus ijazah ASR NAKABAN,RDR
– Mendatangkan pusaka / akik
– Ilmu kecerdasan
– Asmak cahaya Rosul (multi fungsi)
– Asmak munajah nabi yusuf (biar mendapat anugerah dari Alloh)
– Asmak munajah nabi musaa ( agar pandai dalam menguasai syareat)
– Asmak syaefi syafi dan syaefi akbar untuk pengobatan
– ASMAK PAGAR BAJA
BONUS 3
1 a) Minyak Ru’yah 250 ml,
b) minyak agar cepat dapat jodoh 250 ml ( pilih salah satu )
2 . Uang bibit
– ASMAK MATAHARI 9 ( untuk mengusir demit rumah dan ngobati kesurupan,ru’yah dll yng berhubungan dengan demit local )
– ASR JABARUT ( untuk stamina biar gak mudah lemas,kuat kerja 24 jam,kuat angkat2 ,kuat sex,pukulan jarak jauh dan dekat,menyedot energy lawan dll )
– ASMAK NURUL HAYAT ( untuk awet muda )
– ASMAK PUSARA SULAIMAN : Asmak ini untuk menglariskan dagangan sejauh 1 km agar banyak pembeli yang datang
– ASMAK SURYANI PANGERAN DIPONEGORO ;Asmak multifungsi untuk melawan musuh yang menjadi idola anda.selain manfaat lain yang tercantum diketerangan di buku petunjuknya
– ASMAK PAMANAH RASA : Buat nembak target yang disukai
– Asmak ismu jalil buat kesejahteraan ( biar hidup gak gampang sial dan susah serta mengandung tuah energi holistick buat keberuntungan)
– Amalan buat keharmonisan rumah tangga biar suami / istri saling menyayangi dan mencintai agar rumah tangga awet
– Asmak shodiq : Amalan agar dipercaya oleh orang / bos ,dihormati dan menghindari supaya tidak dikhianati oleh rekan bisnis bisa juga untuk menghindari pacar yang berpaling / selingkuh
Paket Gemblengan ini hanya anda dapatkan di bulan Muharrom dengan mahar Rp.650 rb
Berlaku dari tanggal 9 november – 5 januari 2014
( jarak jauh datang langsung hasilnya sama)
silahkan jika berminat bisa menghubungi saya langsung di nomer :
085-731-493-248
https://cahayametafisika.wordpress.com
MBAH ARIFYANTO